Jahnke, J. C., Bower, R. E., & Bjork, R. A. (1985)